Vad är kommunikation?

Det moderna samhället har förändrats drastiskt på i stort sett alla punkter, men om man vill ha en illustrativ bild över hur annorlunda vårt dagliga liv faktiskt är i jämförelse med tidigare generationer kan man ta en titt på kommunikation. I korta drag kan kommunikation beskrivas som informationsutbyte mellan människor. Innan vår nuvarande teknik hade utvecklats skedde kommunikationen till övervägande del i samtal mellan människor ansikte mot ansikte. Andra typer av förteknologisk kommunikation var brevduvor, flaskpost och – förstås – att skicka ett bud. Alla dessa kommunikationsformer var osäkra med många nackdelar och det behövdes en teknologisk revolution för att situationen skulle förbättras. Den skulle komma tack vare telegramapparaten och telefonen, som uppfanns under 1800-talet. Därefter har tekniken gått framåt för varje årtionde och nya generationer använder sig av kommunikationsformer som äldre inte hade tillgång till.

 

Den senaste stora teknologiska förändringen inom kommunikation var introduktionen av det världsomspännande internet. Det har gjort omedelbar kommunikation tillgänglig för en stor del av världen av världens befolkning, och den gamla tidens problem – som väntetider, osäkra transporter och risk att meddelandet ska försvinna – är numera utraderade eller kraftigt minskade. Att en ny teknologi har förändrat kommunikationsmöjligheterna har också lett till ett förändrat tillvägagångssätt hos företag och myndigheter som är i behov av att kommunicera med relevanta parter. Ett exempel på det är det svenska utrikesdepartementet, som med hjälp av digitala medier kan erbjuda en betydligt mer direkt och omfattande service till de som behöver hjälp och rådgivning. På Twitter kan UD snabbt få ut nyheter, och på bloggen kan medarbetarna ge en grundligare insyn i myndighetens arbete.

 

För företag som är beroende av att exponeras för potentiella kunder har internet blivit ett viktigt verktyg i marknadsföringen. Medan andra typer av reklam, som direktreklam, tidningsannonser och tv-reklam, är antingen kostsamma eller behäftade med problem att nå rätt målgrupp fungerar internet som ett bra sätt att nå ut sitt budskap till rätt mottagare. Fördelarna med PR och marknadsföring genom de nya kommunikationskanalerna online är många. När en stor del av dagens konsumenter är uppkopplade via smartphones har marknadsföringen frikopplats från tid och rum, och kan istället nå människor överallt, dygnet runt. Dessutom har nya kanaler öppnat sig i form av sociala medier som Facebook och Twitter, där en tätare relation till kunden kan skapas tack vare en personlig kontakt.

Vad är kommunikation 1